Hãy phân biệt các thực thể Application Entity (AE); Common Services Entity (CSE) và Network Services Entity (NSE)? -Công Nghệ Iot

Câu hỏi 1: Hãy phân biệt các thực thể Application Entity (AE); Common Services Entity (CSE) và Network Services Entity (NSE)?

• Application Entity (AE): Application Entity đại diện cho một sự khởi tạo của logic ứng dụng cho các giải pháp M2M đầu cuối.

• Common Services Entity (CSE): Một thực thể dịch vụ chung đại diện cho một sự khởi tạo của một tập hợp các "Chức năng dịch vụ chung" (CSFs) của môi trường M2M.

• Network Services Entity (NSE): Một thực thể dịch vụ mạng cung cấp các dịch vụ từ Mạng cơ bản (UN) đến các CSEs.

Câu hỏi 2: Hãy phân biệt các tham chiếu Mcc và Mcc'?

• Mcc, nó cho phép CSE sử dụng các dịch vụ được hỗ trợ bởi một CSE khác. Hoặc trên cùng một miền hoặc khác nhau.

• Mcc’ , Nó cho phép CSE của một nút cơ sở hạ tầng cư trú trong Miền cơ sở hạ tầng của Nhà cung cấp dịch vụ M2M để giao tiếp với CSE của một nút cơ sở hạ tầng khác cư trú trong Lãnh thổ cơ sở hạ tầng của một Nhà cung cấp dịch vụ M2M khác để sử dụng các dịch vụ được hỗ trợ của nó và ngược lại.

Câu hỏi 3: Hãy phân biệt các tham chiều Mca và Mcn?

• Mca, Nó cho phép AE sử dụng các dịch vụ được hỗ trợ bởi CSE và cho CSE giao tiếp với AE.

• Mcn, Nó cho phép một CSE sử dụng các dịch vụ được hỗ trợ (ngoài các dịch vụ vận tải và kết nối) được cung cấp bởi NSE.

Câu hỏi 4: Hãy liệt kê tên CSFs trong CSE?

• ASM – Application and Service Layer Management CSF

• CMDH – Communication Management and Delivery Handling CSF

• DMR – Data Management and Repository CSF

• DMG – Device Management CSF

• DIS – Discovery CSF

• GMG – Group Management CSF

• LOC – Location CSF

• NSSE – Network Service Exposure, Service Execution and Triggering CSF

• REG – Registration CSF

• SEC – Security CSF

• SCA – Service Charging and Accounting CSF

• SUB – Subscript on and Notification CSF

Câu hỏi 5: Hãy phân biệt các loại Node sau đây: IN, MN, ASN và ADN?

- Nút dịch vụ ứng dụng (ASN): nút chứa một CSE và chứa ít nhất một Thực thể ứng dụng (AE), nằm trong Miền trường. Một ASN có thể được triển khai trên một loạt các thiết bị khác nhau, từ các thiết bị hạn chế tài nguyên cho đến phần cứng mạnh mẽ hơn. Ví dụ về các thiết bị có thể được đại diện bởi ASN bao gồm thiết bị thu thập dữ liệu, cảm biến và bộ truyền động có khả năng hơn bao gồm các chức năng máy chủ đơn giản.

- Nút chuyên dụng cho ứng dụng (ADN): nút chứa ít nhất một AE và không chứa CSE. Nó nằm trong Field Domain. Một ADN thường sẽ được triển khai trên một thiết bị hạn chế tài nguyên có thể không có quyền truy cập vào các tài nguyên xử lý hoặc lưu trữ phong phú và - do đó - có thể bị giới hạn chỉ lưu trữ một AE mộtM2M chứ không phải CSE. Ví dụ về các thiết bị có thể được biểu thị bằng ADN bao gồm thiết bị cảm biến hoặc thiết bị truyền động đơn giản.

- Nút giữa (MN): Nút chứa một CSE và cũng có thể chứa AE. MNs nằm trong Miền thực địa. Có thể có một số MN trong Miền Trường của Hệ thống oneM2M. Thông thường, một MN sẽ nằm trong một Cổng M2M. Các MN sẽ được sử dụng để thiết lập cấu trúc cây logic của các nút oneM2M, ví dụ như để tổng hợp dữ liệu phân cấp của các tòa nhà / vùng lân cận / thành phố / quận / bang, v.v.

- Nút cơ sở hạ tầng (IN): một nút chứa một CSE và cũng có thể chứa AE. Có chính xác một IN trong Miền cơ sở hạ tầng cho mỗi nhà cung cấp dịch vụ mộtM2M.

- Nút Non-oneM2M (NoDN): Một nút không chứa Thực thể oneM2M (không phải AE hay CSE). Thông thường, các nút như vậy sẽ lưu trữ một số triển khai IoT